برگ دادخواست به دادگاه عمومي

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين

نام

نام خانوادگى

نام پدر

شغل

 

محل اقامت

شهر خيابان -كوچه -  شماره پلاك

خواهان

 

 

 

 

 

خوانده

 

 

 

 

 

وكيل يا نماينده قانونى

 

 

 

 

 

تعيين خواسته وبهاي آن

صدورگواهي انحصاروراثت

دلايل ومنضمات دادخواست

تصويرمصدق 1:گواهي فوت،2: شناسنامة وراث ، 3: سندازدواج،4: اظهارنامة ماليات برارث 5:فورم استشهاديه طبقه اول

رياست محترم مجتمع قضايي  " نام شهرستان محل اقامت متوفي "

 باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

شادروان       (مادر/ پدر اينجانب ) درتاريخ ()دراقامتگاه دائمي خود در      مرحوم گرديده اند. نامبرده  پيرو مذهب       /شيعه جعفري اثني عشري بوده و وراث حين الفوت وي عبارتند از 1)-خانم/آقا       (همسر دائمي) 2)- اينجانب وآقايان      (فرزندان ذكـور)،  3)- خانم ها      (فرزندان اناث)وهمگي پيرو مذهب      / شيعة اثني عشري می باشند.استدعاي صدورگواهي انحصاروراثت را دارد. دارائي آن شادروان كمتر از سه ميليون تومان مي باشد .                                          

 

 

 

                                                                                                 محل امضاء مهر انگشت