جهت تشكيل پرونده انحصار وراثت چه مداركي لازم است ؟

جهت تشكيل پرونده انحصار وراثت چه مداركي لازم است ؟

 

با استناد به مواد قانون امور حسبي ماده 360-361-362 به علاوه ماده قانون 11 شوراي حل اختلاف .

الف- فرم استشهاديه كه سه نفر در دفترخانه اسناد رسمي شاهد باشند و شاهدين از فاميل نباشند .

ب- گواهي ماليات بر ارث .(اجباری نیست)

ج- گواهي فوت متوفي .

د- فتوكپي شناسنامه و كارت ملي تمام وراث .

ه- عقدنامه در صورت فوت مرد يا زن .

ر- دادخواست

نکته( در این مورد بند ر توجه به ماده ۳۶۴قانون امور حسبی حائز اهمیت می باشد)

در فرم حصر وراثت نسبت اشخاص (وراث) مشخص مي شود و آماده رأي مي گردد كه بايد در اين مرحله به امضاؤ قاضي كه به مدت يك هفته تا ده روز طول مي كشد ، برسد از رأي حاصله خواهان به تعداد وراث كپي و برابر اصل مي گردد . مدت زمان صدور گواهي حصر وراثت بر اساس ميزان دارائي متوفي متفاوت است . در صورتيكه بهاي تركه بيش از سي ميليون ريال باشد طبق ماده 361 و 362 ضرورت نشر آگهي وجود دارد و صدور گواهي پس از انقضاء يك ماه از تاريخ نشر آگهي است و در غير اين صورت وفق ماده 364 با بررسي ادله و بدون نشر آگهي گواهي صادر مي شود .