دادخواست طلاق توافقی

دادخواست طلاق توافقی 
خواهان : ………
خوانده : ………
خواسته : تقاضای صدور 
حکم طلاق توافقی
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانبان خواهانهای فوق در تاریخ 
………
به موجب عقدنامه ……… صادره از دفترخانه شماره ……… ازدواج نموده‌ایم . حال با 
توجه به مشکلات پیش آمده و عدم تفاهم اخلاقی و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و 
مسالمت‌آمیز تصمیم به جدایی گرفته‌ایم و تقاضای صدور حکم طلاق با شرایط ذیل را 
داریم .
1.
زوجه مهریه و تمام حق و حقوق خود را (می‌بخشد / دریافت 
می‌کند).
2.
زوج حضانت (فرزند / فرزندان) به نامهای ……… و ……… را به زوجه واگذار 
و ماهیانه مبلغ ……… ریال به عنوان نفقه فرزندان می‌پردازد .
3.
زوجه جهیزیه خود 
را قبل از صدور حکم طلاق و یا اجرای حکم دریافت می‌کند .
4.
زوجه مبلغ ……… ریال 
از مهریه خود را به زوج بخشیده و تقاضای طلاق خلع دارد .
5.
زوجین فرزند نداشته 
و زوج تعهد می‌کند نفقه زوجه را در ایام عده طلاق ماهیانه مبلغ ……… ریال بپردازد .