صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت........................(مسئولیت محدود)

صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت........................(مسئولیت محدود)

 

در مورخ ................. ساعت .................  جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:

موضوع تشکیل مجمع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- به آقای/ خانم .............................. ( احد از شرکا یا شخص خارج از شرکت یا وکیل شرکت) وکالت داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت کلیه هزینه های قانونی و امضای ذیل ثبت دفتر اقدام نماید.