قرار داد وکالت و مشاوره حقوقی


قرار داد وکالت و مشاوره حقوقی

قرارداد زیرفی مابین جناب آقای ش ش  فرزند رضا به شماره شناسنامه 5 به نشانی تهران  از یک طرف و آقای  ش  به نشانی تهران به شماره تماس  که در این قرارداد وکیل و مشاور نامیده می‌شود به شرح زیر منعقد می‌گردد. 

ماده اول: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از وکالت و مشاوره حقوقی نسبت به کلیه مسائل حقوقی، اداری، استخدامی که به طریقی جلب نظر مشاورحقوقی احتیاج باشد 

ماده دوم: تعهدات وکیل و مشاور

وکیل و مشاور متعهد می‌شود که:

 
۱-نظر حقوقی و مشورتی خود را نسبت به کلیه امور مربوط به طرف اول اظهار داشته و در صورت لزوم کتباَ به وی ارائه نماید. 

۲- تهیه و آماده نمودن قرار داد‌ها و فرمهای حقوقی مورد نظر که از جانب طرف در خواست می‌گردد و نقد و برسی و اعلام نظر قراردادهای تنظیمی طرف اول با اشخاص حقیقی و حقوقی. 

۳- آماده نمودن کلیه صورت جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره و تهیه و تنظیم و تغییرات مورد لزوم در اساسنامه شرکت ها و موسسات طرف اول .

۴-اعلام وکالت در پرونده‌های ارجاعی طرف اول بنا به پیشنهاد وی.

۵-چنانچه پرونده‌های طرف اول جنبه محرمانه داشته باشد وکیل و مشاوره بعنوان امین موظف است رعایت امانت را نموده و جنبه‌های محرمانه اسناد و مدارک را حفظ نماید. 

ماده سوم: تعهدات متقابل طرفین

۱-طرف اول متعهد است در انجام تعهدات محوله به مشاور کلیه اقدامات و تسهیلات لازم از جمله امکان ورود به کلیه سوابق امر و دسترسی به منابع مختلف اطلاعاتی را به منظور پیشرفت کار از هر جهت فراهم آورد. 

۲-شرکت متعهد است حق المشاوره و حق الوکاله وکیل را مطابق این قرارداد در موعد مقرر پرداخت نماید. 

۳-مشاور متعهد است هفته‌ای16 ساعت در روزهای دوشنبه وپنج شنبه در اختیار طرف اول باشد. 

ماده چهارم: حق المشاوره و حق الوکاله

۱-حق المشاوره ماهیانه مبلغ بیست ریال محاسبه می‌شود که در پایان هر ماه به مشاور پرداخت خواهدشد. 

۲-حق الوکاله دعاوی له و علیه طرف اول به ترتیب زیرخواهدبود. 

الف) حق الوکاله دعاوی مالی اعم ازکیفری یاحقوقی تاپانصد میلیون  ریال به ماخذ 6% تعرفه.

ب) حق الوکاله دعاوی غیر مالی مانند تخلیه و تصرف عدوانی و...... مبلغ پنجاه میلیون ریال.

ج) طرف اول موافقت می‌نماید بطور علی الحساب 2/1 مبلغ حق الوکاله فوق الذکر را در زمان اعلام وکالت وکیل به دادگاه مربوطه 2/1 آن را پس از صدور حکم بدوی پرداخت نماید.
تبصره 1:چنانچه حق الوکاله وکیل در مواعدی که در این قرارداد توافق شده پرداخت نگردد،وکیل مجاز به عدم پیگیری یا استعفا بوده  و در صورتی که بر اثر عدم پیگیری پرونده یا استعفا ،تصمیمی علیه موکل توسط مرجع قضایی اتخاذ گردد،وکیل تقصیری نداشته و مسولیتی متوجه وی نخواهد بود.موکل حق هرگونه اعتراض یا طرح هرگونه ادعا یا شکایتی را از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره2:پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و اوراق ،حق الزحمه کارشناس،هزینه هایی که در جریان دادرسی باید پرداخت گردد به عهده موکل است که با اعلام وکیل بایستی بلافاصله پرداخت گردد.مسولیت تاخیر در پرداخت چنین هزینه هایی و نتایج حاصله از آن در پرونده به عهده موکل است.

ماده پنجم: مدت قرار داد. 

۱-این قرارداد از تاریخ5/4/1394 لغایت5/4/1394 منعقد شده است. 

ماده ششم: فسخ قرارداد. 

این قرارداد با اعلام قبلی یک ماهه از سوی طرفین قابل فسخ بوده و چنانچه قرارداد از جانب طرف اول فسخ گردد وی مکلف است علاوه بر تسویه تمامی مبالغ حق المشاوره تا زمان فسخ به میزان یک ماه حق المشاوره به عنوان خسارت به مشاور پرداخت نماید. 
تبصره 3:طرف اول موظف است پایان هرماه حق المشاوره را پرداخت نماید در صورتی که تاخیر در پرداخت بیش از ده روز باشد مشاور حق فسخ قرارداد فوق را داشته و طرف اول میبایست علاوه بر تسویه کامل حساب ،یک ماه حق المشاوره را به عنوان خسارت به وی پرداخت نماید.
ماده هفتم :طرفین توافق نمودند در صورتی که در روزهای موظفی مشاور ،وی به مراجع قضایی احضار شد دراولین زمان ممکن جبران شود.

ماده هشتم :طرفین توافق نمودند در صورت وقوع اختلاف ،ابتدا موضوع را از طریق تعامل حل نمایند و در صورت ادامه اختلاف مساله از طریق مراجع ذی صلاح حل گردد.

ماده نهم:قانون حاکم بر این قرارداد قوانین جمهوری اسلامی ایران است و این قرارداد بر طبق ماده 10 قانون مدنی((قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.))منعقد شده است.

این قرارداد در نه ماده وسه تبصره در دو نسخه که هر دو حکم واحد را دارد تهیه و تنظیم و با مضای طرفین رسید و برای طرفین لازم الاجراء می‌باشد.


طرف اول:                                                                               

مشاوره حقوقی:

شاهد1:

شاهد2: