لایحه دفاعیه در پرونده الزام به تمکین

لایحه دفاعیه در پرونده الزام به تمکین

مقدمه و گردش کار :

زوجه خانم ............. مدتي به علت نداشتن مسكن مستقل با شوهرش دچار اختلاف شده و پس از مدتي مشاهده ميكند شوهرش به هيچ وجه حاضر به تهيه مسكن مستقل نيست و بهمين خاطر بناي بازگشت به همان منزل قبلي را ميگذارد  و طي دو فقره اظهارنامه به شماره  ..............و تاريخ .........  تقاضاي تهيه مسكن از شوهرش را مي نمايد . متأسفانه زوج بناي خصومت نهاده و ضمن اجاره دادن منزل مشترك از پرداخت حقوق همسرش خودداری می نماید  . دادگاه بدوي با این استدلال که عدم تمكين قبل از تاريخ ارسال اظهارنامه موجب  شده منزل مشترك از طرف شوهر به اجاره واگذار شود اقدام به صدور حكم تمکین و رد دعوي نفقه نموده است .

رياست محترم دادگاه تجديدنظراستان .................

با سلام ، احتراما به استحضار ميرساند؛

 اينجانب ............. به وکالت از ............ فرزند .........  نسبت به دادنامه شماره    .......................   صادره در پرونده كلاسه  .......................  مبني بر  و صدور حکم تمکین  و رد دعوی تقابل  نفقه مستندا به بندهاي   ج  و  ه  ماده 348 قانون آئين دادرسي مدني اعتراض و تقاضاي رسيدگي مجدد و نقض دادنامه صادره را مي نمايم.

موکله از مورخه ............و ...............  طی دو فقره اظهارنامه ضمن اعلام آمادگي براي تمكين با اين عبارت كه             « تقاضا دارم نسبت به تهيه مسكن مستقل اقدام و اجاره نامه يا آدرس آن را به اينجانبه ارسال فرماييد »تقاضاي تهيه مسكن جهت ادامه زندگي مشترك نموده است که متأسفانه نه تنها مسکنی تهیه نشده و  آدرسی در اختیار موکل قرارداده نشده است . بلکه مسکن قبلی را هم به اجاره داده است و این امر بوضوح از رأی دادگاه نیز استنباط میشود .

دادگاه محترم بدوي دادگاه محترم به علت اينكه عدم تمكين قبل از تاريخ 5/11/90 موجب  شده منزل مشترك از طرف شوهر به اجاره واگذار شود و نیز علت اينكه زوجه در منزل پدري سكونت دارد اقدام به صدور حكم محكوميت موكل و رد دعوي نفقه نموده است .

علت اينكه زوجه در منزل پدري سكونت دارد اين است كه زوج از تهيه مسكن مستقل براي وي امتناع دارد . وقتي كه زوج حاضر به اعلام حتي كوچكترين آدرسي از مسكن نمی باشد و كليد آن را در اختيار موكل قرار نمي دهد دراين شرايط زوجه به چه نحوي و در كجا بايد تمكين نمايد . لذا موضوع عدم تمكين نيست بلكه زوجه تمكين مي نماي ولي زوج حاضر به تهيه مسكن و پرداخت نفقه وي نميباشد . دادگاه بايستي از زوج تحقيق مي نمود كه ايا حاضر است منزلي تهيه و كليد آن را در اختيار همسرش قرار دهد یا خیر ؟

زوجه در جلسه دادرسي اصرار بر بازگشت به منزل زوج نموده ولي دادگاه محترم ضمن عدم توجه به اظهارات وي چنين استدلال نموده « و نيز با اذعان بر اينكه عدم تمكين عملي خوانده از خواهان موجب به اجاره دادن منزل از سوي خواهان شده » دعوی نفقه وی را رد نموده است . ولي اين استدلال به دلايل ذيل مخدوش و داراي تناقضات اساسي به شرح ذيل ميباشد:

اولا زوج مالكيتي در منزل مشترك نداشته تا آن را به اجاره واگذار نماید ، بلكه منزل متعلق به پدرش بوده و احتمالا توسط ايشان به اجاره داده شده است .

ثانیا-  از نحوه استدلال معلوم است كه خود دادگاه نيز بر اين امر واقف بوده كه منزلي براي سكونت زوجه وجود ندارد . اما وقتي كه مسكن اجاره داده شده و زوج هم قصد ندارد مسكن ديگري تهيه نمايد ، مسأله نحوه تمکین و عدم امکان آن توضیح واضحات میباشد .

ثالثا -اجاره دادن منزل پدري از سوي زوج یا پدرش دليلي براي عدم پرداخت نفقه نمي باشد .

رابعا - بر فرض كه اقدام قبلي زوجه باعث اجاره دادن منزل مشترك شده است . آيا خانه ديگري برای سکونت وجود ندارد ؟ و آيا  زوج مكلف نيست منزل ديگري براي وي تهيه نمايد ؟

خامسا - اگر استدلال دادگاه در خصوص سلب حق نفقه از زوج به دليل اجاره دادن آن صحيح باشد ، اين استدلال با نتيجه رأي تناقض دارد . درحقیقت دادگاه با اذعان بر اينكه منزل از سوي زوج اجاره داده شده ( و ديگر منزلي براي سكني وجود ندارد ) دعوی نفقه وی را رد نموده و با این عبارت  « حكم به محكوميت خوانده به بازگشت قطعي به زندگي مشترك با خواهان و و تمكين از وي ... صادر و اعلام ميدارد » حکم علیه موکله صادر نموده است .

 بر فرض محال كه زوج بخاطر اجاره دادن منزل ،تكليفي ندارد منزل ديگري براي زوجه تدارك ببيند ! پس چرا دادگاه حكم به محكوميت زوجه براي تمكين صادر نموده است ؟ مگر نه اين است كه لازمه تمكين فراهم نمودن مسكن براي زوجه هست ؟ اکنون که دادگاه حکم تمکین صادر نموده پس چرا زوج  همان مسكن  پدري را تخليه و مهياي سكونت زوجه نمي نمايد ؟ مگر نه اينكه تمكين به معناي حضور در مسكن زوج و ايفاي وظايف زناشوئي ميباشد .

حال كه زوجه تصميم قطعي خود را جهت ادامه زندگي مشترك گرفته تمكين وي به چه صورت خواهد بود ؟ و اصولا اين تمكين در كجا بايد صورت بگيرد ؟ در كدام آدرس ؟ و كليد كدام درب تحویل موکل شده ؟ اكنون كه منزل مشترك به اجاره داده شده و منزلي براي بازگشت وجود ندارد ، زوجه چگونه حكم دادگاه را به مرحله اجرا بگذارد ؟

دادگاه در رأي صادره به مستمر بودن نفقه و تمكين اذعان نموده است و ظاهرا آن را دلیل محکومیت موکل قرارداده است . مستمر بودن به اين معني است كه چنانچه در يك مقطع زماني زوجه حاضر به تمكين نباشد زوج هم تكليفي به پرداخت نفقه ندارد . ولي چنانچه بعدا زوجه تمكين نمايد زوج نيز مكلف به پرداخت نفقه وي ميباشد .

در قسمتي از اين رأي آمده « زوجه حاضر به بازگشت به منزل مشترك نيست » در حاليكه اساس خواسته خواهان بازگشت به منزل مشترك ميباشد و با وجود اصرار كتبي و شفاهي زوجه در جلسه دادرسي مبني بر بازگشت به منزل مشترك وارسال دو فقره اظهار نامه رسمي جهت تمكين و تقاضاي اعلام آدرس منزل مشترك و يا تحويل كليد آن بصورت صريح ، معلوم نيست دادگاه محترم عدم تمكين وي را به چه نحوي احراز نموده است ؟ و اكنون كه اين حكم صادر شده چرا آن را اجرا نمي نمايد و و علیرغم اصرار زوجه ، وی را به منزل مشترك بر نمي گرداند ؟ 

همچنین در قسمت ديگري از اين رأي چنين آمده «  در پرونده عملا در منزل پدري استمرار سكونت دارد و در قبال زوج تمكين ندارد »  

اولا اگر زوجه در منزل شوهرش سكونت داشت ديگر دليلي براي مطالبه نفقه از زوج وجود نداشت .

ثانيا سكونت در منزل پدري نه تنها دليل عدم تمكين نيست بلكه بدلایل فوق واضح است که از روي ناچاري و بخاطر عدم تهيه مسكن در منزل پدری سکونت دارد .زیرا که زوج حتی از ارایه آدرس منزل نیز به همسرش خودداری مینماید .

ثالثا - چرا زوج ادرس مسكني را كه قرار است تمكين در آنجا صورت گيرد براي  دادگاه اعلام نمي كند ؟ و چرا در پاسخ اظهار نامه از ارائه اجاره نامه منزل و يا كليد درب و يا حتي آدرس آن خودداري مي كند ؟ پاسخ واضح است ، زوج تمايلي به تهيه مسكن ندارد و به لطايف الحيل سعي انکار حقوق همسرش می نماید .

بنده مكررا در جلسه رسيدگي بدوی كتبا و شفاها عرض نمودم كه اگر منزلي تهيه شده بايستي آدرس ويا كليد آن تحويل زوجه گردد و مجددا بر همان دفاعیات تأکید میکنم . النهايه از دادگاه محترم تقاضا دارم ترتيبي مقرر فرمايند تا ضمن تخلیه مسکن قبلی و یا اجاره مسکن جدید امكان سكونت موکله را در منزل مستقل فراهم نمايند . بديهي است ارائه اجاره نامه  وتحويل كليد درب به همراه آدرس طريق اثبات حسن نيت زوج خواهد بود .

با تقدیم احترام