مالیات ارث مدارک مورد نیاز

 مدارک موردنياز

۱. اعلاميهٔ فوت متوفا۲. تنظيم اظهارنامه و تسليم آن به ادارهٔ ماليات بر ارث۳. دريافت گواهى تسليم اظهارنامه به منظور انجام اقدامات لازم براى اخذ دادنامه از دادگسترى و ارائهٔ آن به حوزهٔ مالياتى۴. پرداخت بدهى ماليات بر ارث و اخذ گواهى

 محل مراجعه

 تهران-ادارهٔ کل ماليات بر ارث و اراضى باير

۱. ساختمان مرکزى وزارت امور اقتصادى و دارايى۲. خيابان ولى عصر، خيابان ۳۲، جنب پارک ساعي، مميز کلى ۱ و ۲۳. خيابان شهيد رجايي، روبه‌روى بزرگراه بهشت‌زهرا، مميز کلى ارث و اراضى باير شهر ري

 شهرستان‌

ادارهٔ امور اقتصادى و دارايى - حوزهٔ مالياتى ماليات بر ارث

 محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

در تهران يا شهرستان‌ها:ظرف سى روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، مراجعهٔ مؤدى به مميز کل مالياتى ذيربط براى رفع اختلاف و توافق و در صورت عدم توافق در مهلت مذکور، تسليم اعتراض کتبى به حوزهٔ مالياتى ذيربط