نمونه متن شکواییه های کیفری

نمونه متن شکواییه های کیفری شاکی :(مشخصات ) ...به نشانی :............................................................................................. مشتکی عنه (یا مشتکی عنها یا مشتکی عنهم و .... بر حسب مورد ) : (مشخصات ) ..... به نشانی ......... (نشانی ها باید دقیق نوشته شود ) موضوع : اعلام شکایت (اگر وصف جرم را می دانید همان وصف را بنویسید . مثلاً کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا تصرف عدوانی ) بسمه تعالی ریاست محترم دادگستری ...................... (یا مجتمع قضایی ........ یا دادگستری ........) سلام علیکم احتراماً ، نظر به اینکه آقای ........ (مشتکی عنه ) به شرح ذیل مرتکب جرم موضوع شکواییه شده است ، بدین وسیله مستنداً به ماده .......... قانون .............. تعیین مجازات وی استدعا می شود . (در ذیل هم شرح ماوقع نوشته می شود ) مثلاً (3 طاق (تخته ) فرش را به موجب رسیدی که فتوکپی مصدق آن ضمیمه است به امانت از این جانب دریافت کرده و علی رغم ارسال و ابلاغ اظهار نامه شماره ............ مورخ ......... از استرداد آن خودداری می کند )(که این موضوع از مصادیق خیانت در امانت است . ) یا مورد دیگر .....(به موجب سند رسمی شماره ..... مبلغ ........... ریال به اینجانب قرض داده و وجه مذکور را طی چک شماره ............ تاریخ ......... بانک ............. از بنده دریافت داشته است . مع ذلک از طریق صدور اجراییه نسبت به مطالبه مجدد وجه و توقیف اموال اینجانب اقدام کرده است . (که این به اعتباری از مصادیق کلاهبرداری است . ) یا مورد دیگر : با وارد کردن ضربه عمدی شیشه مغازه اینجانب واقع در ............ (آدرس دقیق ) شکسته و مرتکب تخریب شده است ) (که این هم جرم تخریب است ) و ........... (بعد هم در ذیل ما وقع ، چنین نوشته می شود ) (خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ .......... ریال است ، صدور و اجرای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد. ) (و موقعی که طرف بیش از یک جرم مرتکب شده در آن صورت نوشته می شود (ضمناً توجه مقام عالی را به تعدد جرایم ارتکابی مشتکی عنه جلب کرده و در نظر گرفتن این مورد را در صدور قرار استدعا می کنم . (و در نهایت در ذیل شکواییه نوشته می شود ) مدارک و اسناد به شرح ذیل تقدیم می شود : 1-...................................................................................................................................... 2-...................................................................................................................................... 3-...................................................................................................................................... با تقدیم احترام نام و نام خانوادگی (شاکی ) امضاء