گواهي حصر وراثت اقاي خانم

تاريخ ……………………....137

شماره دفتر اجراي احكام دادگاه:

 

گواهي حصر وراثت

 
 

اقاي

خانم

 

 

 

 

 

                        به شناسنامه شماره      . به استناد شهادتنامه و گواهي فوت و فتوكپي شناسنامه ورثه درخواستي به شماره      تقديم اين دادگاه نموده چنين اشعار داشته است كه شادروان      به شناسنامه شماره      در تاريخ      از اقامتگاه دائمي خود درگذشته و ورثه حين الفوت وي عبارتند/ عبارتست از "‌ذكر نام اسامي وراث با ميزان حصه هاي هر كدام"

 پس از تشريفات قانوني و عدم وصول هرگونه لايحه يا اعتراض يا ارائه وصيت نامه سري يا رسمي حسب گواهي متصدي مربوطه و ملاحظه گواهينامه ماليات بر ارث به شماره      سرانجام در تاريخ      در وقت فوق العاده شعبه      دادگاه عمومي      به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و پس از ملاحظه پرونده كار گواهي مي نمايد كه ورثه درگذشته منحصر به اشخاص / شخص ياد شده در بالا بوده و وراث ديگري ندارد و دارايي آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديوني كه بر تركه تعلق مي گيردبين وراث/ورثه تقسيم مي گردد .

 

 

 

 

اعتبار قانوني اين گواهينامه از حيث مبلغ تا ميزان سي ميليون ريال است.

 

 

رئيس شعبه      دادگاه عمومي"‌نام شهرستان "